Vechtdalkompas

Vechtdal 3.0

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo en de consument verandert mee. Het speelveld van toeristische ondernemers en ondernemers uit aanpalende sectoren, de overheid, stakeholders en Vechtdal Marketing wordt hierdoor beïnvloed. Het gaat over verandering van de bevolking, energietransitie, klimaatverandering, digitalisering, circulaire economie en deeleconomie. Maar ook uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt, bedrijfsopvolging, financiering en kansen zoals innovatie en natuur inclusief ondernemen.

Deze ontwikkelingen vormen een belangrijk raamwerk voor de herijking van ons Vechtdal Kompas. Een meerjarige strategie die we hebben opgesteld samen met ondernemers, overheid, stakeholders en Vechtdal Marketing. In de strategie staan vijf kansrijke pijlers geformuleerd die de basis leggen voor productontwikkeling en gebiedsprofilering. Afgelopen jaren hebben we flink aan de weg getimmerd om nieuwe projecten op te tuigen binnen de pijlers. We zijn trots op de stappen die we hebben gezet en de projecten zoals Ruimte voor de Vecht, Verrukkelijk Vechtdal en Zorgeloos Vechtdal werpen zijn vruchten af. Het is tijd om stil te staan bij de koers die we willen gaan varen de komende jaren. Tijd om de huidige aanpak kritisch onder de loep te nemen en tegen de toekomstige opgaven en kansen aan te leggen. We bevinden ons momenteel in een fase waarin we werken aan een hernieuwde aanpak. We transformeren de pijlers naar meer programmatische aanpak met overkoepelende thema’s en onderwerpen. Een cross-sectorale aanpak. We kijken breder dan alleen vrijetijdseconomie, het gaat ook over (be)leefbaarheid van het landschap en betrokkenheid van eigen inwoners.

Samen ontwikkelen we het gebied en dragen we onze trots uit om het Vechtdal op de toeristische landkaart te positioneren. Het is belangrijk dat we samenwerken aan gebiedsontwikkeling. Een gezamenlijke agenda is nodig om samen uitdagingen tegen te gaan en kansen te verzilveren. Jouw inbreng is daarom essentieel om de nieuwe agenda en de daar bijhorende programma’s nog beter te ontwikkelen. Bovendien biedt deze agenda de basis voor eigen bedrijfsontwikkeling.

Fill out my online form.